Συσσωρευμένο έλλειμμα έναντι κερδών

Τα αδιανέμητα κέρδη είναι τα κύρια στοιχεία του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας. Το υπόλοιπο του λογαριασμού στα κέρδη εις νέον είναι συχνά ένα θετικό πιστωτικό υπόλοιπο από τη συσσώρευση εισοδήματος με την πάροδο του χρόνου. Τα κέρδη εις νέον επηρεάζονται επίσης από διανομές μερισμάτων. Επιπλέον, οι συσσωρευμένες ζημίες μιας εταιρείας μπορούν να μειώσουν το κέρδος εις νέον σε αρνητικό υπόλοιπο, που συνήθως αναφέρεται ως συσσωρευμένο έλλειμμα. Οι νόμοι περί ενσωμάτωσης συχνά απαγορεύουν στις εταιρείες να πληρώνουν μερίσματα για να εξαλείψουν το έλλειμμα των κερδών εις νέον.

Παρακρατημένα κέρδη

Τα αδιανέμητα κέρδη είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα που μια εταιρεία έχει συσσωρεύσει από την ημερομηνία έναρξης της έως την τρέχουσα ημερομηνία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μείον τα μερίσματα που έχει διανεμηθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι εταιρείες αναφέρουν τα κέρδη εις νέον στα ίδια κεφάλαια του ισολογισμού. Δεδομένου ότι τα κέρδη αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, το ποσό των κερδών εις νέον μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό εισφερόμενο κεφάλαιο από τους μετόχους της εταιρείας και να γίνει η κύρια πηγή κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την απορρόφηση τυχόν ζημιών περιουσιακών στοιχείων.

Μερίσματα και Ζημιές

Εκτός από τη χρήση των κερδών εις νέον για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητα, οι εταιρείες βασίζονται επίσης στα κέρδη εις νέον για την πραγματοποίηση πληρωμών μερισμάτων. Ενώ οι διανομές μερισμάτων μειώνουν το ποσό των ανεξόφλητων κερδών εις νέον, οι ζημίες από επενδύσεις σε ακίνητα και εργασίες μειώνουν περαιτέρω τα κέρδη εις νέον. Όταν μια εταιρεία έχει υποστεί σημαντικές απώλειες με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να εξαντλήσει τα υπόλοιπα κέρδη που έχει συσσωρεύσει μέχρι τώρα και ενδεχομένως να προκαλέσει αρνητικό υπόλοιπο λογαριασμού.

Συσσωρευμένο έλλειμμα

Οι εταιρείες αναφέρουν τα αρνητικά κέρδη εις νέον ως συσσωρευμένο έλλειμμα στον ισολογισμό. Το συσσωρευμένο έλλειμμα είναι μια σημείωση στον αρχικό λογαριασμό διαφυγόντων κερδών. Για τυχόν απώλειες περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών, οι εταιρείες συνεχίζουν να τις αναφέρουν στα αποτελέσματα εις νέον για να αυξήσουν το συσσωρευμένο έλλειμμα, διατηρώντας ταυτόχρονα τα υπόλοιπα άλλων λογαριασμών κεφαλαίου όπως αρχικά καταγράφηκαν. Ωστόσο, το συσσωρευμένο έλλειμμα συγκρίνεται με τα υπόλοιπα των λογαριασμών εισφοράς κεφαλαίου. Μια εταιρεία θα μπορούσε να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο πτώχευσης εάν το συσσωρευμένο έλλειμμα υπερέβαινε το ποσό του εισφερόμενου κεφαλαίου.

Εξάλειψη του ελλείμματος

Τα αρνητικά κέρδη ή το συσσωρευμένο έλλειμμα επηρεάζουν αρνητικά τις εταιρείες και τους μετόχους τους. Αν τα αρνητικά κέρδη που απομένουν δεν αποκατασταθούν σε θετικό υπόλοιπο, οι εταιρείες δεν μπορούν να πληρώσουν μερίσματα στους μετόχους. Ένας τρόπος για την εξάλειψη του συσσωρευμένου ελλείμματος είναι οι επιχειρήσεις να κερδίζουν αρκετά κέρδη, αλλά μπορεί να χρειαστούν πολύ και να απαιτήσουν πρόσθετα κεφάλαια. Ένας εναλλακτικός τρόπος για την εξάλειψη του ελλείμματος είναι η χρήση ορισμένων λογιστικών μέτρων. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορούν να γράψουν τις αξίες των περιουσιακών τους στοιχείων στις εύλογες αξίες της αγοράς και να προσθέσουν τις καθαρές αυξήσεις στα αρνητικά κέρδη που απομένουν για να μειώσουν και τελικά να εξαλείψουν το συσσωρευμένο έλλειμμα.

Συνιστάται

Προσθήκη Widgets Tumblr στο Blogger
2019
Πώς να κάνετε ένα διάγραμμα σχεδίων στο Microsoft Word
2019
Πώς να κάνετε ένα πρότυπο εικονικού δωματίου
2019