Πώς η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού επηρεάζει την επιτυχία ενός Οργανισμού Υγείας;

Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης έχουν άμεσο και άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών τους. Η λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης και στο πόσο καλά εξυπηρετούνται οι ασθενείς της. Επιπλέον, αν μια διευκόλυνση προορίζεται για κέρδος ή όχι, ένα καλό δυναμικό τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στα ζητήματα κατανομής πόρων.

Ενέργειες απασχόλησης

Η δουλειά της πρόσληψης, επιλογής και τερματισμού των εργαζομένων αποτελεί βασική αρμοδιότητα κάθε τμήματος HR. Η προσωπική συνέντευξη αποτελεί τυπική συνιστώσα της διαδικασίας επιλογής και η φύση της εργασίας σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης συχνά υπαγορεύει τη διεξαγωγή πρόσθετων δοκιμών για την αξιολόγηση της ικανότητας και της ακεραιότητας των υποψηφίων. Αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι δίκαιη και αντικειμενική για να εξασφαλίσει τα καλύτερα αποτελέσματα και να προστατεύσει την οργάνωση από νομικές επιπτώσεις. Οι ορθές πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα η σαφής επικοινωνία των προσδοκιών του οργανισμού, μπορούν να μειώσουν την ανάγκη πειθαρχικών τερματισμών.

Αποζημίωση και προνόμια

Τα έξοδα στη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης συνεχίζουν να αυξάνονται, σε μεγάλο βαθμό λόγω του κόστους των διαρκών αγαθών, των φαρμάκων και των ζητημάτων συμμόρφωσης, αλλά και λόγω αποζημίωσης. Η ανάπτυξη ενός δίκαιου προγράμματος αποζημίωσης που είναι ανταγωνιστικό με άλλους παρόχους αποτελεί μια συνεχή πρόκληση. Τα οφέλη των εργαζομένων αποτελούν βασικό στοιχείο της αποζημίωσης και πολλοί οργανισμοί προσφέρουν οφέλη που είναι σχετικά χαμηλού κόστους αλλά χρησιμεύουν ως πολύτιμο εργαλείο προσέλκυσης ή διατήρησης.

Ανάπτυξη και κατάρτιση

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει την παροχή συνεχιζόμενης κατάρτισης στους υπαλλήλους ώστε να συμβαδίζει με το συνεχώς εξελισσόμενο νομικό, κανονιστικό και τεχνολογικό τοπίο, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών και την επίτευξη στόχων μείωσης του κόστους. Ενώ η συνεχιζόμενη κατάρτιση συμβάλλει στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων, είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για το κίνητρο και το ηθικό των εργαζομένων.

Διαδικασία διαδοχής

Τα σαφώς καθορισμένα σχέδια για την αντιμετώπιση κενών θέσεων σε βασικές θέσεις βοηθούν στην αποφυγή οικονομικών απωλειών και άλλων προβλημάτων που συνδέονται με την έλλειψη ηγεσίας, καθώς και τις πιθανότητες για φαινόμενο ντόμινο, εάν ακολουθούν άλλοι κορυφαίοι ηγέτες. Ενώ η διαχείριση διαδοχών είναι γενικά ευθύνη των διοικητικών συμβουλίων, είναι συχνά προτιμότερο για τον Ανθρώπινο Δυναμικό να αναπτύξει και να διατηρήσει σχέδια διαδοχής και να αφήσει τους διοικητικούς συμβούλους να τους αναθεωρήσουν και να υπογράψουν.

Γνώση και Κατάρτιση Διευθυντών Ανθρωπίνων Πόρων

Εκτός από τον υψηλό βαθμό επάρκειας στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού υγείας πρέπει να βασίζεται σε βάθος στους ομοσπονδιακούς και κρατικούς νόμους που επηρεάζουν τη βιομηχανία. Η φύση της υγειονομικής περίθαλψης είναι τόσο διαφορετική από τις περισσότερες άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ότι τα μέλη του προσωπικού του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει ιδανικά να έχουν εμπειρία σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, της χρηματοδότησης και της λογιστικής, καθώς και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Μια τέτοια διαλειτουργική εμπειρία ενισχύει την αξιοπιστία και δίνει στο τμήμα μια πολύ ευρύτερη προοπτική στην ανάπτυξη πολιτικής και διαβουλεύσεων με τους συναδέλφους.

Ηθική

Η δεοντολογία είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και εναπόκειται στον ΥΕ να διασφαλίσει ότι ο οργανισμός έχει κώδικα δεοντολογίας που είναι κατανοητό από όλα τα μέλη του προσωπικού. Ο κώδικας δεοντολογίας πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή πολιτική κατά της εκφοβισμού. Σε εκείνους τους οργανισμούς που εκτελούν επίσης έρευνα, μια λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι η καθιέρωση θεσμικής κατάρτισης του διοικητικού συμβουλίου στον τομέα της δεοντολογίας.

Το ηθικό των εργαζομένων

Το ηθικό μπορεί να αποτελέσει μείζονα παράγοντα για τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι εκτελούν τα καθήκοντά τους και αυτό με τη σειρά του έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των ασθενών. Ένα ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες προσανατολισμένες προς τους εργαζόμενους, όπως προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης σταδιοδρομίας, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, διαφανή διαχείριση και προγράμματα ενίσχυσης των εργαζομένων, παρέχει στους εργαζόμενους ένα ισχυρό κίνητρο για καλή απόδοση.

Συνδικάτα

Όταν οι επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης σχηματίζουν συνδικάτα, το κάνουν συχνά για λόγους άλλους από την αμοιβή. Οι νοσηλευτές έχουν συστήσει συνδικάτα σε πολλές εγκαταστάσεις λόγω ανησυχιών ότι οι περικοπές θα είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στη φροντίδα των ασθενών. Οι εκπαιδευόμενοι και οι κάτοικοι οργανώθηκαν για να μειώσουν τις εβδομάδες εργασίας από περισσότερες από 100 ώρες σε ένα πιο διαχειρίσιμο 80. Αν και τα συγκεκριμένα ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί, τα συνδικάτα παραμένουν άθικτα. Ενώ η συμμετοχή των συνδικάτων σε όλες τις βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια, η βιομηχανία της υγειονομικής περίθαλψης γνώρισε αυξημένη συνδικαλιστική οργάνωση. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε μη ιατρείο μη συνδικαλιστικής φροντίδας πρέπει να εντοπίζει τα θέματα που απασχολούν σοβαρά το προσωπικό που είναι επιλέξιμο για την ένωση και να τα αντιμετωπίζει προληπτικά για να αποτρέψει τις προσπάθειες οργάνωσης των συνδικάτων.

Συνιστάται

Πώς να κάνετε τους πελάτες να συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζονται το προϊόν σας
2019
Ποια είναι η Μέση Επιτροπή Παραγωγής για Πωλήσεις;
2019
Τι σημαίνει αυτό όταν το λειτουργικό εισόδημα ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεων αυξάνεται κάθε χρόνο;
2019